Saltar a continguts

Fundació privada ADA Món Adivasi

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Organització

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Es reuneix, com a mínim, un cop a l'any per pendre totes les decisions previstes als estatuts i que disposa la legalitat vigent.
Periòdicament, habitualment de manera mensual, es reuneix la "Junta de treball" formada per tots els patrons que poden assistir i els col·laboradors voluntaris que porten a terme les activitats marcades pel patronat. En cas necessari, convocarà una reunió extraordinària del patronat.
A l'actualitat, motivat per la pandèmia COVID, moltes d'aquestes reunions es realitzen per videoconferència.

Per assolir els seus objectius, la Fundació estudia projectes d'acció social, educativa o sanitària, amb el propòsit d'ajudar al seu finançament, i promociona i difon aquests projectes sempre a través d'una via directa que eviti intermediaris i burocràcies, fent ús tant del boca a boca com de les noves tecnologies, per edificar aquesta xarxa de solidaritat d'una manera sincera i desinteressada.

Es treballa de manera associativa, democràtica i voluntària, sense vincles amb d'altres associacions polítiques ni religioses, però sí que s'està obert a la col·laboració amb qualsevol organització autòctona que treballi amb el poble adivasi sense discriminació de cap tipus. Des d'octubre de 2008 tenim una persona que coordina i treballa des de l'Índia. És l'únic membre alliberat d'aquesta Fundació i s'encarrega de supervisar els projectes trimestralment.

Pel que fa als associats, aquests reben informació detallada de cadascun dels projectes aprovats amb els quals ADA treballa. Es demana la participació en el disseny de propostes i idees, de manera activa i d'acord amb diferents possibilitats personals, en cadascuna de les iniciatives que s'aproven. La Fundació té la voluntat que cada associat sigui un activista de la solidaritat amb els pobles adivasis i, en conseqüència, d'un món més just.