Saltar a continguts

Fundació ADA per al Desenvolupament dels Adivasis

Navegació

Menú principal

Avís legal

www.adivasis.org, és un domini a Internet titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA ADA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ADIVASIS inscrita com a fundació al registre de la Direcció General d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 20 de setembre de 2006, amb NIF G64281579 i direcció a , carrer Francisco Giner 42, 2n 1a, 08012 Barcelona. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a aquesta adreça o per correu electrònic a contacta@adivasis.org

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels membres de FUNDACIÓ ADA i altres usuaris d’Internet. Pel sol fet d’utilitzar aquest web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.FUNDACIÓ ADA es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’ús de la web.La prestació del servei d’aquest web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

El contingut d'aquest web és de caràcter general i té una finalitat i uns efectes informatius. Tanmateix, ofereix la possibilitat de tramitar en línia la inscripció a activitats que organitzi la fundació.
La FUNDACIÓ ADA rebutja tot tipus de responsabilitat derivada de qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom. Així mateix, rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts per tercers, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva. L’usuari exonera la FUNDACIÓ ADA de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament d’aplicacions o del servidor web, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació .
Aquesta web inclou enllaços a altres webs. FUNDACIÓ ADA declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs, facilitats ens aquesta.

Excepte en el supòsit d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquest web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts lliurats , en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web per part dels seus propietaris.

Per navegar per la web no és necessari realitzar cap registre previ d'usuari ni facilitar cap dada de caràcter personal. Únicament en el cas d'emplenament d'un formulari o enviament d'un correu electrònic, serà obligatori facilitar una sèrie de dades. Quan sigui sol•licitada l'emplenament d'un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà a l'usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actuals. En el cas que l'usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s'entendrà que té consentiment exprés per a això d'aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. L'usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.